Všeobecné obchodné podmienky služby Skillrs

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Spoločnosť Ardatha, s.r.o., so sídlom Smreková 11, 010 03 Žilina, IČO : 47 521 295 , spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina I, oddiel Sro, vložka č. 60935/L ( ďalej aj ako „ Prevádzkovateľ“) je výhradne oprávnená prevádzkovať a ponúkať služby na verejne prístupnej internetovej doméne www.skillrs.sk (ďalej aj ako „Webstránka“).

1.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky služby Skillrs („VOP Skillrs“) upravujú vzťahy medzi Prevádzkovateľom a tretími osobami, ktorým Prevádzkovateľ poskytuje rôzne služby na Webstránke. VOP Skillrs sú neoddeliteľnou súčasťou zmlúv uzatvorených medzi Prevádzkovateľom a Zamestnávateľom a v aktuálnom znení sú zverejnené na Webstránke.

1.3 Pojem Služby označuje súhrnne rôzne plnenia podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa ako napr. poskytovanie priestoru na zverejňovanie ponúk práce alebo pomoc pri hľadaní práce.

1.4 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

A: Kandidáti

2. Služby pre Kandidátov

2.1 Kandidátom je fyzická osoba, ktorá si hľadá prácu pomocou Služieb na Webstránke. Služby pre Kandidátov sú bezplatné a na ich využívanie sa vyžaduje registrácia pomocou ľubovoľného emailu a hesla.

2.2 Službami pre Kandidátov sú najmä:

2.2.1 vytvorenie kariérneho profilu podľa šablóny a jeho zaradenie do databázy Kandidátov (ďalej aj ako „Databáza“)

2.2.2 zaradenie životopisu (bez šablóny) do Databázy

2.2.3 doručovanie upozornení na pracovné ponuky podľa kritérií zadaných Kandidátom ( ďalej aj ako „Agent“) ; táto Služba je prístupná všetkým návštevníkom Webstránky

2.2.4 prezeranie ponúk práce zverejnených Zamestnávateľmi na Webstránke (ďalej aj ako „Ponuky práce“) ; táto Služba je prístupná všetkým návštevníkom Webstránky

2.2.5 možnosť poslať odpoveď na Ponuku práce prostredníctvom Webstránky (ďalej aj ako „ Reakcie“); táto Služba je prístupná všetkým návštevníkom Webstránky

2.2.6 sprístupnenie a poskytnutie životopisu Zamestnávateľom prostredníctvom počítačovej siete,

2.2.7 zverejnenie životopisu na verejne prístupnej Webstránke v anonymizovanej alebo neanonymizovanej forme;

2.2.8 doručovanie informácií o trhu práce, ponukách práce Zamestnávateľov a Službách na Webstránke ( ďalej aj ako „Newsletter“)

2.2.9 iné činnosti podľa aktuálnej ponuky Služieb

2.3 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Kandidátov uvedené v ich registračnom profile na Webstránke, v životopisoch v Databáze ako aj v Reakciách. Účelom spracovania osobných údajov je pomoc pri hľadaní práce.

2.4 Prevádzkovateľ spracuje osobné údaje Kandidátov v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mail, telefón, vek, údaje o ekonomickej identite (hľadaná kategória práce, druh pracovného pomeru, očakávaná mzda), predpokladaný dátum nástupu, údaje o stredoškolskom aj vysokoškolskom vzdelaní, jazykových znalostiach a inej kvalifikácii, kurzoch ako aj údaje o predchádzajúcich zamestnaniach, fotografia, videovizitka a iné.

2.5 Osobitné kategórie osobných údajov - fotografia a videovizitka - v zmysle § 13 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľ spracuje len na základe písomného súhlasu Kandidáta. Písomný súhlas Kandidáta musí byť doručený na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v týchto VOP Skillrs.

2.6 Kandidát dáva dobrovoľne súhlas so spracovaním osobných údajov jedným alebo kombináciou viacerých spôsobov:

2.6.6 registráciou na Webstránke a súhlasom s VOP Skillrs

2.6.7 zaradením do Databázy kandidátov alebo uchádzaním sa o konkrétnu pracovnú pozíciu na Webstránke

2.6.8 zverejnením na Webstránke, sprístupnením a poskytnutím Zamestnávateľom

2.7 Kandidát sám určuje, mení a zrušuje zverejnenie svojich osobných údajov vo verejne prístupnej počítačovej sieti na Webstránke ako aj dobu ich sprístupnenia Zamestnávateľom a určuje trvanie sprístupnenia alebo zverejnenia, a to prostredníctvom nastavení vo svojom registračnom profile.

2.8 Osobné údaje Kandidátov sú poskytnuté spoločnosti Ardatha, s.r.o. a môžu byť poskytnuté tretím stranám v dôsledku predaja, postúpenia alebo iného prevodu obchodnej činnosti na Webstránke na tretie strany.

3. Práva a povinnosti Kandidáta.

3.1 Kandidát môže kedykoľvek vykonať opravu, aktualizáciu, sprístupnenie, zverejnenie alebo ukončenie zverejnenia alebo sprístupnenia, ako aj výmaz svojich údajov. Kandidát môže vykonávať zmeny len na základe použitia svojich prihlasovacích údajov na Webstránku.

3.2 Právnym základom spracovania osobných údajov o Kandidátovi je súhlasu Kandidáta.

3.3 Kandidát môže na základe písomnej žiadosti doručenej Prevádzkovateľovi vyžadovať od Prevádzkovateľa informácie, či o ňom Prevádzkovateľ spracúva údaje, ich zoznam, účel, okolnosti a podmienky spracúvania a informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje. Kandidát si môže písomne vyžiadať opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov ako aj uplatňovať ďalšie svoje práva v zmysle ustanovenia § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

3.4 Za informáciu o zozname osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, si Prevádzkovateľ účtuje od Kandidáta náhradu účelne vynaložených nákladov na nosič, na ktorom je informácia doručená a náklady na poštovné. Všetky ostatné žiadosti Kandidáta vybaví Prevádzkovateľ bezplatne.

3.5 Žiadosť doručenú emailom musí Kandidát doručiť aj písomne najneskôr do sedem dní od odoslania e-mailu.

3.6 Prevádzkovateľ písomne vybaví žiadosť Kandidáta najneskôr do 30 dní od doručenia.

3.7 Prevádzkovateľ doručuje na e-mailovú adresu Kandidáta informácie o zmenách Služby, výzvy na aktualizáciu a kontrolu správnosti ich údajov vedených v Databáze ako aj inú komunikáciu potrebnú na riadne a správne poskytovanie Služieb.

3.8 Kandidát súhlasí s doručovaním informácií o trhu práce, ponukách práce Zamestnávateľov a nových službách na Webstránke na jeho adresu elektronickej pošty uvedenú pri registrácii. Túto Službu môže kedykoľvek zrušiť na základe oznámenia Prevádzkovateľovi alebo cez linku umiestnenú v každom Newslettri.

B: Zamestnávatelia

4. Služby pre Zamestnávateľov

4.1 Zamestnávateľom je fyzická osoba, podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala online na Webstránke ako firma alebo uzatvorila s Prevádzkovateľom zmluvu v písomnej forme a ktorá využíva niektoré zo Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom. Poskytovateľ vytvorí online registráciu Zamestnávateľom, s ktorými uzatvoril písomnú zmluvu a prístupové údaje im odošle na e-mail uvedený v zmluve. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu Zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu.

4.2 Prístup do online firemného konta je chránený prihlasovacím menom a heslom, ktoré je Zamestnávateľ povinný chrániť pred stratou a zneužitím. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou.

4.3 Zamestnávateľ objednáva konkrétnu Službu objednávkou cez svoje online firemné konto alebo na základe písomnej objednávky. Prevádzkovateľ je oprávnený vyžiadať si aj dodatočné údaje a tieto údaje, prípadne údaje z objednávky, overovať u Zamestnávateľa.

4.4 Prevádzkovateľ potvrdí doručenie objednávky emailom na adresu elektronickej pošty zadanú Zamestnávateľom. Dohoda o poskytnutí Služby vzniká:

4.4.1 potvrdením objednávky Prevádzkovateľom alebo

4.4.2 poskytnutím Služby,

podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

4.5 Zmena potvrdenej objednávky je možná len na základe dohody zmluvných strán.

4.6 Ukončenie dohody pred dojednanou dobou trvania Služby je možné len dohodou alebo odstúpením od dohody Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ môže odstúpiť od dohody písomne alebo e-mailom na adresu uvedenú vo firemnom konte, ak :

4.6.1 obsah Ponuky práce je v rozpore s pravidlami uvedenými v týchto podmienkach

4.6.2 Zamestnávateľ využíva údaje z Databázy na iný účel ako na účel vyhľadania vhodných zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný chrániť údaje získané z Databázy pred zneužitím, sprístupnením a zverejnením.

4.6.3 Zamestnávateľ nemá nárok na vrátenie pomernej časti ceny za Služby, ktoré nevyužil, ak dohoda zanikla bez zavinenia Prevádzkovateľa, a ani v prípade, ak nevyužil dohodnuté Služby celkom alebo čiastočne počas dohodnutého obdobia bez zavinenia Prevádzkovateľa.

4.7 Aktuálna ponuka Služieb pre Zamestnávateľov a podmienky ich použitia:

4.7.1 Prístup do Databázy životopisov. Zamestnávateľ pristupuje k Databáze cez svoje online firemné konto a môže využívať údaje o Kandidátoch získané z Databázy len na účel vyhľadania vhodných zamestnancov, pričom je zakázané údaje použiť na iný účel. Zamestnávateľ je povinný chrániť údaje získané z Databázy pred zneužitím, sprístupnením a zverejnením.

4.7.2 Zverejnenie Ponúk práce na Webstránke. Zamestnávateľ zverejňuje Ponuky práce cez svoje online firemné konto. Doba trvania Služby a počet zverejnených Ponúk práce je dojednaný v objednávke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo schvaľovať jednotlivé Ponuky práce a nezverejniť informácie, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi alebo ich obchádzajú, sú v rozpore so zásadami dobrých mravov a morálky, v Ponuke práce sú obsiahnuté reklamné informácie o Zamestnávateľovi, jeho produktoch a službách, v jednej Ponuke práce Zamestnávateľ prezentuje viacero pracovných pozícií, Zamestnávateľ prezentuje zjavne klamlivé, nepravdivé a zavádzajúce Ponuky práce, a tiež Ponuky práce, ktoré sú zadané chybne a zmätočne.

4.7.3 Agent Zamestnávateľa pre Ponuky práce. Prevádzkovateľ zasiela Zamestnávateľovi informácie o životopisoch pridaných Kandidátmi o prácu v rozsahu, ktorý si Zamestnávateľ zvolil pri registrácii

4.7.4 Iné služby podľa aktuálneho Cenníka

5. Cena za Služby pre Zamestnávateľov

5.1 Cena za Služby je stanovená podľa Cenníka platného v čase doručenia objednávky. Ceny uvedené v Cenníku nezhŕňajú DPH. Sadzba DPH je stanovená podľa účinných právnych predpisov.

5.2 Prevádzkovateľ je oprávnený meniť Cenník, pričom znenie platného Cenníka je vždy zverejnené na Webstránke.

5.3 Pokiaľ sa Prevádzkovateľ so Zamestnávateľom nedohodnú inak, Zamestnávateľ spravidla hradí Cenu za objednané Služby vopred na základe zálohovej faktúry. Elektronická faktúra je doručovaná vo formáte PDF priamo na email Zamestnávateľa alebo na úložisko elektronických dokumentov. Otvorenie faktúry nie je chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Notifikácia o zaslaní faktúry bude doručovaná na adresu elektronickej pošty Zamestnávateľa uvedenú v objednávke.

5.4 Prevádzkovateľ môže pozastaviť poskytovanie Služieb alebo podmieniť poskytovanie Služieb úhradou dojednanej ceny.

5.5 Splatnosť faktúry je 14 dní. Ak Zamestnávateľ neuhradí faktúru za poskytované Služby riadne a včas, Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať Zamestnávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a poskytovanie Služieb dočasne pozastaviť až do doby úplného vyrovnania všetkých splatných záväzkov Zamestnávateľa.

5.6 Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, a to najmä variabilný symbol, číslo účtu a čiastku. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť a záväzok Zamestnávateľa nemožno považovať za splnený. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet Prevádzkovateľa najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre. V prípade nepripísania sumy platenej na účet Prevádzkovateľa, Zamestnávateľ je povinný platbu reklamovať u subjektu, prostredníctvom ktorého platbu vykonal.

5.7 Jednostranné započítanie pohľadávok Zamestnávateľa voči pohľadávkam Prevádzkovateľa je vylúčené, ibaže mu na to Prevádzkovateľ udelil svoj predchádzajúci písomný súhlas.

6. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Zamestnávateľa

6.1 Zamestnávateľ zodpovedá za obsah textových a grafických predlôh, ktoré dodal Prevádzkovateľovi na účel poskytovania Služby. Ak podklady dodané Zamestnávateľom obsahujú logo, grafické podklady alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti, za vysporiadanie vzťahov s autorom zodpovedá Zamestnávateľ. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb vznesené akékoľvek nároky, Prevádzkovateľa v plnom rozsahu odškodní.

6.2 Databáza vytvorená Prevádzkovateľom z údajov poskytnutých Kandidátmi o prácu je predmetom autorského práva Prevádzkovateľa a požíva ochranu podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení alebo iného právneho predpisu, ktorým bude Autorský zákon v budúcnosti nahradený. Zamestnávateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil Prevádzkovateľovi použitím Databázy a údajov v nej uvedených v rozpore s týmito VOP Skillrs a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

6.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody spôsobené použitím údajov z Databázy, zverejnením Ponúk práce na Webstránke, za obsah zverejnených Ponúk práce, správnosť, presnosť, aktuálnosť a pravdivosť údajov poskytnutých Kandidátmi o prácu zaradených do Databázy.

6.4 Prevádzkovateľ nezaručuje Kandidátom nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani uzatvorenie a trvanie pracovného pomeru alebo obdobného právneho vzťahu. Prevádzkovateľ nezaručuje Zamestnávateľom nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom pomere alebo obdobnom právnom vzťahu.

7. Reklamácie

7.1 Zamestnávateľ je oprávnený reklamovať chybu Služby a požadovať primeranú zľavu z ceny alebo primeranú náhradu škody, ktorá mu chybou Prevádzkovateľa vznikla. S prihliadnutím k ustanoveniu § 379 Obchodného zákonníka, vzhľadom na všetky okolnosti súvisiace s charakterom Služby, úhrnná predvídateľná škoda, ktorá by mohla vzniknúť Zamestnávateľovi môže činiť maximálne čiastku rovnajúcu sa cene za konkrétnu Službu, v ktorej sa vyskytla chyba.

7.2 Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť Služby, uvedenej v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 6 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je:

7.2.1 neposkytnutie Služby z dôvodov, kedy je Prevádzkovateľ oprávnený tak učiniť podľa týchto VOP Skillrs alebo potvrdenej Objednávky alebo zmluvy,

7.2.2 prerušenie poskytovania Služby z dôvodov vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť.

7.3 Zamestnávateľ je oprávnený uplatniť si reklamáciu do 14 dní od momentu, kedy sa chyba preukázateľne vyskytla a v uvedenej lehote reklamáciu doručiť Prevádzkovateľovi, inak Zamestnávateľovi nárok z reklamácie zaniká. Reklamáciu je Zamestnávateľ povinný uskutočniť e-mailom na adresu: info@skillrs.sk, kde predmet správy musí obsahovať slovo “Reklamácia”. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť Zamestnávateľovi výsledok vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa je prevzatia.

7.4 Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu alebo ponukou náhradných Služieb, podľa dohody so Zamestnávateľom.

7.5 Námietky voči vystaveným faktúram je povinný Zamestnávateľ uplatniť písomne u Prevádzkovateľa do 7 dní odo dňa doručenia faktúry, inak sa na námietku neprihliada. Námietka nespôsobuje prerušenie plynutia lehoty splatnosti.

8. Spoločné a záverečné ustanovenia

8.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP Skillrs (ďalej aj ako „zmena VOP Skillrs“). Aktuálne znenie VOP Skillrs je zverejnené na Webstránke s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Súčasťou právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom, Zamestnávateľom a Kandidátom sú vždy VOP Skillrs v platnom znení.

8.2 V prípade rozporu medzi ustanoveniami VOP Skillrs a dohody, prednosť majú odchýlne dojednania v dohode. Pôsobnosť VOP Skillrs alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou zmluvných strán. Právne vzťahy neupravené v dohode a VOP Skillrs sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

8.3 Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka ( zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) dohodli, že vzťahy, ktoré vznikli na základe objednávky alebo dohody sa spravujú Obchodným zákonníkom.

8.4 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.6.2017.